Back
Featured image of post Acordați o șansă de redresare CFR Marfă SA!

Acordați o șansă de redresare CFR Marfă SA!

Mi s-au adresat printr-un memoriu la cabinetul parlamentar reprezentanți ai Federației Naționale Feroviare, Mișcarea Comercială Vagoane, transmițându-mi următoarele probleme:
„Calea ferată a fost, este și va rămâne, indiferent de contextul politic la care doriți să raportați afirmația noastră, un sector strategic, atât din punct de vedere al dezvoltării economice, cât și din punct de vedere al siguranței naționale. România, deși are o poziție geografică avantajoasă, este din păcate un exemplu relevant de țară în care dezvoltarea economică este frânată de infrastructura de transport deficitară. În prezent, rețeaua feroviară din România se confruntă cu o afectare gravă a performanțelor tehnice, în sensul incapacității de a putea oferi o mobilitate satisfăcătoare, din cauza unei rețele cu viteze de proiectare scăzute, pe de o parte, și a unei stări de degradare avansată, ce accentuează și mai mult acest parametru, pe de altă parte.
Astfel, dacă în țările din Uniunea Europeană tradițională, vitezele medii la trenurile de călători se situează în ecartul 120-160 km/h și respectiv 100-120 km/h la marfă, în țara noastră acestea sunt la aproximativ jumătate. Pentru a surmonta aceste decalaje si creșterea competitivității, este imperativ necesară identificarea rapidă a unor măsuri pe termen mediu, care să poată fi accesibile din punct de vedere al costurilor și al vitezei de implementare, astfel încât acestea să poată fi suportate de Statul român, în fapt administratorul infrastructurii feroviare.
Facem precizarea că, pe fondul:
• scăderii accentuate a veniturilor din TUI (- 44 mii. în ultimul trimestru 2018) din cauza reducerii volumului prestațiilor operatorilor de marfă și călători;
• neîncasării veniturilor curente și a creanțelor restante de la CFR Marfă SA. (datoria CFR Marfă SA către CNCF CFR SA la data prezentei este de aproximativ 980 milioane lei);
• reducerii unor tarife NON-TUI (conform Deciziei nr. 11453/31.08.2018 a Consiliului de Supraveghere Feroviară), CFR SA se confruntă cu o lipsă acută de lichidități și, în aceste condiții, suma de 1.589.681 mii lei reprezintă suma minimă, strict necesară în anul 2019, pentru titlul bugetar „întreținerea infrastructurii feroviare publice”, în vederea asigurării funcționării curente și a achitării salariilor și obligațiilor la bugetul general consolidat al statului, iar lipsa lichidităților va face imposibilă continuarea investițiilor finanțate din surse proprii.
În aceste condiții, în bugetul de stat pe anul 2019, este absolut necesar a fi avută în vedere introducerea următorului text: în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ alineatul 51.01.55 „întreținerea infrastructurii feroviare publice“, este cuprinsă suma de 1.589.681 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate „CFR“ – S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru:
a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat al statului;
b) asigurarea cheltuielilor aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice, prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de lucrări și prestări servicii încheiate de administratorul infrastructurii feroviare cu terți și/sau cu filialele acestuia;
c) asigurarea implementării Hotărârii Guvernului privind stabilirea salariului minim garantat în plată.
Accesibilitatea se găsește în primul rând în realizarea unei forme urbane care să se adapteze mediului natural, ce nu prezintă excluziune socială dar prezintă un potențial economic care să îi poată susține un nivel înalt de schimburi și interacțiune socială. (Mobilitatea sustenabilă este răspunsul la modul în care orașele și comunele trebuie dezvoltate.)
În acest sens, pentru asigurarea cumulativă a următoarelor premise:
• utilizarea în condiții de maximă eficiență a resurselor de material rulant, personal, locații, existente.
• asigurarea și păstrarea caracteristicilor tradiționale ale transportului feroviar în percepția clienților ( disponibilitatea, stabilitatea, accesibilitatea);
• realizarea unui plan de mers de tren și servicii stabil, care să includă întregul pachet social, adaptat cerințelor și nevoilor de transport ale călătorilor;
• îmbunătățirea efectului de sistem al transportului feroviar prin sporirea numărului de conexiuni posibile și a corespondențelor între trenuri;
• reducerea numărului de călători refuzați la transport în stații și halte;
• reducerea duratei de călătorie, este necesară demararea, la nivelul CFR Călători SA, a unui amplu program de achiziție material rulant.
În perioada 2008-2014, subvenția alocată transportului feroviar de călători a fost mai mică cu suma de 2.649.000 mii lei, comparativ cu sumele necesare, în conformitate cu prevederile legale, și reprezintă sub-compensarea de la Bugetul de stat a pachetului minim social aferent serviciului public de transport pentru perioada 2008-2014.
Urmare a situației financiare a societății, respectiv pierderi și arierate, pentru redresarea operatorului public de transport feroviar de călători au fost efectuate demersuri de către Ministerul Transporturilor și Consiliul Concurenței pentru obținerea unui punct de vedere de la Comisia Europeană privind măsurile de sprijin financiar de la bugetul statului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.
În acest context și în conformitate cu prevederile Infogramei nr. 5525/03 iulie 2013, transmisă de Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE/Bruxelles, au fost alocate de la bugetul statului următoarele sume: 400.000 mii lei pentru majorarea capitalului social în anul 2013, conform art. 43 din OG nr. 17/2013 cu privire la rectificarea Bugetului de stat pe anul 2013;
• 327.299 mii lei pentru majorarea capitalului social în anul 2014, conform art.33 din OG nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014;
• 126.000 mii lei pentru majorarea capitalului social în anul 2015, conform art.29 din O.U.G. nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015.
În conformitate cu legislația europeană cât și cu cea națională, acordarea compensației la nivelul necesarului cât și pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, reprezintă ajutor de stat compatibil pentru prestarea serviciului public de interes economic general. În acest sens, este necesară alocarea, în următorii cinci ani (359.140 mii lei/an), în mod eșalonat, a sumei de 1.795.700 mii lei, pentru majorarea capitalului social, sumă ce va fi utilizată pentru efectuarea de investiții în material rulant.
În prezent, SNTFC CFR Călători S.A. deține în parcul propriu de locomotive electrice fabricate începând cu anul 1968, cu o vârstă medie de 36 ani, necesitând intervenții de mentenanță corectivă cu frecvență ridicată datorită echipamentelor uzate fizic și moral. Totodată, 80% din locomotivele electrice din parcul SNTFC CFR Călători S.A. sunt scadente la reparații planificate. În situația în care ar trebui aplicate întocmai prevederile normativelor în vigoare, prin retragerea din circulație a parcului de locomotive scadent, CFR Călători ar putea să circule numai cu circa 19% din totalul parcului de material rulant motor.
Referitor la parcul de vagoane, în prezent, datorită necesității efectuării de modernizări, un procent de 60% din parcul inventar de vagoane de călători este utilizat la compunerea garniturilor de tren, număr total insuficient în condițiile unei creșteri bruște de trafic de peste 15%, generată de facilitățile prevăzute de HG nr. 42/2017, potrivit căreia studenții beneficiază, în tot cursul anului calendaristic, de gratuitate la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a ll-a.
În aceste condiții, asigurarea necesarului de locomotive electrice și diesel electrice pentru remorcarea trenurilor de călători, respectiv compunerea garniturilor de tren cu vagoane de călători, cu respectarea normativelor de siguranța circulației, se face cu dificultate, mai ales în sezonul estival și perioadele de sfârșit de săptămână, când se înregistrează o creștere importantă a solicitărilor publicului călător.
Astfel, sunt imperios necesare fonduri pentru achiziția de material rulant, rame automotoare electrice si diesel, pentru înlocuirea completă a parcului cu vechime de circa 40 de ani, al cărui volum, numai pentru vagoane, se cifrează la peste 1000 de unități, respectiv 40.000 de locuri.
Pentru creșterea competitivității și a capacității de operare a SNTFC CFR Călători SA, în calitatea sa de companie de importanță strategică a statului Român, în condițiile liberalizării pieței de călători începând din 2019, este necesar a se achiziționa, cât mai rapid, un număr de cel puțin 120 unități rame electrice și 100 unități rame diesel, respectiv circa 48.000 de locuri destinate traficului de călători pe distanțe medii, de până la 250 km, la viteze de 160 -200 km/h. Fondurile aferente sunt de circa 2,3 miliarde lei pentru trenurile electrice și circa 2,4 miliarde lei pentru trenurile diesel.
Esențial pentru CFR Călători este ca în perioada imediat următoare să poată acoperi valoarea avansului pentru un leasing financiar în vederea achiziției automotoarelor electrice și diesel. În aceste condiții, la fundamentarea Legii Bugetului de stat pe anul 2019, era necesară a fi avută în vedere introducerea următorului text:
(1) în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2019, la capitolul 84.01 ,,Transporturi”, titlul 72 ,,Active financiare”, articolul 72.01 „Active financiare”, aliniatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al societăților comerciale”, este cuprinsă suma de 359,140 mii lei, care se alocă pentru majorarea capitalului social ai Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”- S.A.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) reprezintă sub-compensarea, de la Bugetul de Stat, a pachetului minim social aferent serviciului public de transport feroviar de călători, aferent anilor 2008-2014, se încasează într-un cont disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează cu condiția ca Ministerul Transporturilor să își asume sub-compensarea aferentă acestei perioade, iar suma alocată să se încadreze în cuantumul compensării calculate potrivit legislației în vigoare. ”
Doamnă ministru, petenții reprezentați prin președintele FNFMCV, Grigore Mare, solicită să fie acordată o șansă de redresare căii ferate din România și lucrătorilor feroviari. În acest sens, întrucât consider obiectivă, pertinentă și legitimă poziția lor, vă solicit să răspundeți cu celeritate problemelor mai sus sesizate.
(Interpelare adresată Ministerului Transporturilor, Doamnei ministru Rovana Plumb)

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus