Back
Featured image of post Clarificarea situației juridice a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior

Clarificarea situației juridice a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior

Vă informez că Asociația Proprietarilor de Pășuni și Terenuri Forestiere și Agricole Defileul Mureșului, reprezentând circa o mie de proprietari din județul Mureș, m-a sesizat la Cabinetul parlamentar că a adresat, încă din luna ianuarie 2017, o petiție Ministerului Mediului, la care instituția pe care o conduceți nu a binevoit să răspundă până în prezent, încălcându-se astfel prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Iată câteva dintre întrebările cuprinse în respectiva petiție, pe care le preiau solicitându-vă să răspundeți în temeiul prevederilor constituționale și a Regulamentului Camerei Deputaților.\

 1. Dacă propunerea de înființare a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior a avut la baza, în afară de documentele prevăzute de OUG 57/2007, și acordul principalilor proprietari, al composesoratelor și al administrațiilor publice locale din Defileul Mureșului Superior? În caz afirmativ, vă solicit să atașați răspunsului o copie după acele acorduri.\
 2. Dacă există un Plan de Control cu numărul 6363/CPP/23.09.2016, desfășurat la SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA – Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior? În caz afirmativ, vă solicit să specificați cine l-a întocmit, unde s-a desfășurat, ce măsuri au fost luate și, de asemenea, să atașați o copie a actului mai sus menționat.\
 3. Dacă există un Contract de Finanțare nr. 128681/02.04.2012, Proiect denumit ,,Managementul integrat al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior și al ariilor natural protejate anexe? În caz afirmativ, vă solicit să specificați cine a fost beneficiarul, suma contractului, dacă banii au fost încasați de beneficiar, condițiile impuse solicitantului pentru accesarea de fonduri în legătură cu acest proiect, precum și o copie a respectivului contract.\
 4. Dacă Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior din cadrul SC Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA a avut personalitate juridică în momentul când a avut loc semnarea Contractului de Administrare nr 6/18.03.2010? În caz afirmativ, vă solicit să-mi comunicați numărul Încheierii Judecătorești și data la care Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior a dobândit acea personalitate Juridică, precum și o copie a respectivei încheieri.\
 5. Dacă documentația în vederea constituirii Parcului Natural Defileul Mureșului Superior cuprinde și o documentație cadastrală cu limitele parcului, cu evidențierea categoriei de folosință a terenurilor și dacă aceste limite sunt cele din HG 1143/18.09.2007? În caz afirmativ, vă solicit să-mi specificați suprafața din documentația cadastrală, categoriile de folosință a terenurilor, transmițându-mi și o copie a respectivei documentații cadastrale?\
 6. Vă solicit să-mi comunicați care era data limită de realizare si aprobare a Planului de Management al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, cine trebuia să îl întocmească și dacă la data prezentei cereri este aprobat un Regulament și un Plan de Management? În caz afirmativ, vă solicit să-mi comunicați o copie a referatului de aprobare a Direcției Biodiversitate, dovada consultării cu comunitățile locale și consiliul consultativ prin atașarea în copie a proceselor verbale precum și o copie a actului normativ de aprobare cu număr și dată.\
 7. Dacă anterior instituirii regimului de arie naturală protejată APM Mureș a organizat acțiuni de informare a comunităților locale consemnate în procese verbale atașate documentației de înființare a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior? În caz afirmativ, vă solicit să-mi comunicați numele funcționarilor din cadrul APM Mureș care au organizat acele acțiuni, precum și să-mi comunicați copii după acele Procese Verbale.\
 8. Dacă din anul 2007 până în prezent, proprietarii de păduri dar și cei de fânețe, terenuri arabile și pășuni au primit vreun fel de compensații bănești pentru terenurile incluse în perimetrul Parcului Natural Defileul Mureșului Superior sau a Sitului Natura 2000? În caz afirmativ, vă solicit să-mi comunicați lista cu proprietarii pe UAT, instituțiile care au făcut plățile și sumele primite. Solicit, totodată să fiu informat dacă respectivele compensații au fost acordate și pentru fondul forestier inclus în Natura 2000 sau PNDMS.\
 9. Dacă au fost revizuite limitele ariei protejate cu cod 2638 Rezervația Deda Toplița, dacă s-a renunțat la statutul de arie protejată cod 2639 Defileul Mureșului? În caz afirmativ, vă solicit să-mi comunicați motivele acestor decizii, precum și copii după actele prin care s-au reglementat cele două rezervații din Legea 5/2000.\
 10. Dacă la momentul emiterii de către Ministerul Mediului a Avizului Nr. 15343/AJ/24.04.2014 către Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, aceasta avea personalitate juridică? În caz afirmativ, vă solicit să-mi comunicați actul/data prin care APNDMS a dobândit personalitate juridică și să-mi atașați și o copie după acest document.\
 11. Dacă anterior emiterii Adresei nr 4174/CPP/10.06.2016, prin care a fost reziliat contractul de Administrare nr 6/18.03.2010 modificat prin act adițional, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA precum și Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior au fost controlate și notificate să înființeze structura de administrare special constituită cu personalitate juridică și să respecte clauzele contractuale? În caz afirmativ, vă solicit să-mi comunicați numărul și data actelor de control, instituțiile care le-a efectuat, precum și o copie după notificarea trimisă administratorului.\
 12. Dacă după data de 10.06 2016, Parcul Natural Defileul Mureșului Superior și Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu are un administrator sau custode? În caz afirmativ, vă solicit să-mi specificați numele acestuia și actul în baza căruia a primit aceasta calitate.\Interpelarea adresată Ministerului Mediului,Domnului viceprim-ministru și ministru al Mediului, Daniel Constantin
Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus