Back
Featured image of post Răspuns din partea Ministerului Transporturilor la INTERPELAREA privind problemele Centurii ocolitoare a municipiului Târgu-Mureș

Răspuns din partea Ministerului Transporturilor la INTERPELAREA privind problemele Centurii ocolitoare a municipiului Târgu-Mureș

Referitor la interpelarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 235B/2017, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 2954/MRP în data de 20.04.2017, având ca obiect „Probleme ale Centurii ocolitoare a municipiului Târgu-Mureș”, vă comunicăm următoarele:
La baza proiectului Variantei de Ocolire a municipiului Târgu Mureș au stat avizele favorabile ale tuturor autorităților locale, inclusiv avizul Primăriei Livezeni. Subliniem faptul că modificarea proiectului ulterior atribuirii acestuia poate atrage după sine declararea unor sume neeligibile de către organele de control.
Drumurile locale se vor aduce la stadiul inițial prin grija Antreprenorului, în acest sens fiind încheiate protocoale cu autoritățile locale. Finalizarea lucrărilor se estimează că se va realiza în primul semestru al anului 2018.
Despăgubirile proprietarilor afectați de această lucrare de utilitate publică sunt consemnate la CEC Bank, urmând ca expropriatorul să efectueze plata către titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate în termen de 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor de către Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real.
Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirilor se întocmește având la bază anumite documente, inclusiv documentația cadastrală individuală aferentă terenului expropriat. Această documentație cadastrală individuală, potrivit regulamentului ANCPI se poate întocmi numai acolo unde există planuri parcelare recepționate de către OCPI Mureș, iar potrivit adresei OCPI Mureș nr. 3054/30.04.2015, până la data de 30.04.2015 „nu au fost identificate planuri parcelare recepționate de către OCPI Mureș, pe coridorul de expropriere Varianta ocolitoare a Mun. TG MUREȘ, pe DN 13 și DN 15”. în conformitate cu art. 7 alin. (2) din H.G. nr. 53/2011, norme metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local „coridorul de expropriere trebuie suprapus peste planurile parcelare afectate de expropriere, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv planurile de amplasament și delimitare a imobilelor recepționate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară prin unitățile sale teritoriale.
În situația în care planurile parcelare nu au fost întocmite până la demararea procedurii de expropriere, comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar sunt obligate să întreprindă demersurile legale pentru întocmirea acestora cu celeritate. În acest sens, CNAIR SA prin DRDP BRAȘOV s-a adresat Instituției Prefectului Mureș pentru rezolvarea situației în conformitate cu art.7 alin.(2) din H.G. nr. 53/2011. Drept urmare, Instituția Prefectului Mureș, a convocat mai multe întâlniri cu reprezentanții UAT-urilor Corunca, TG Mureș, Livezeni, Sângeorgiu de Mureș și Ernei. Până în prezent, singurul UAT care a rezolvat în totalitate problema întocmirii și avizării planurilor parcelare, în condițiile reglementărilor prevăzute de ANCPI, este Sângeorgiu de Mureș iar pentru UAT Ernei s-au întocmit și avizat doar două planuri parcelare. Din cauza acestei situații, DRDP Brașov, s-a adresat din nou Instituției Prefectului Mureș și Consiliului Județean Mureș prin adresa nr.82/447/24.03.2017, solicitând sprijin în rezolvarea situației și pentru celelalte UAT-uri. Până la această dată, nu s-a primit un răspuns concludent, în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră de a emite un „calendar asumat în privința finalizării acestui proiect”, vă comunicăm faptul că acest calendar se poate estima după întocmirea planurilor parcelare întocmite de UAT-urile menționate anterior.
Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus