Back
Featured image of post Răspunsul Ministerului Mediului – o probă clară a complicității care a condus la administrarea ilegală a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior

Răspunsul Ministerului Mediului – o probă clară a complicității care a condus la administrarea ilegală a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior

Având în vedere răspunsul Ministerului Mediului nr. 52004/D.C.T.I.T/22.03.2017, privitor la solicitarea Asociației Proprietarilor de Pășuni, Terenuri Forestiere și Agricole Defileul Mureșului nr 1/12.01.2017, în baza Legii 544/2001, evidențiem următoarele aspecte care vădesc complicitatea Ministerului Mediului, a unor funcționari din cadrul Agenției de Protecție a Mediului Mureș cu SC Ocolul Silvic De Regim Gheorgheni SA:
– Răspunsul a fost transmis după mai bine de două luni de la cerere, și după ce s-a depus și o reclamație administrativă pentru încălcarea prevederilor Legii 544/2001;
– Lipsesc documentele solicitate, invocându-se motivul că acestea nu fac parte din categoria documentelor de interes public;
– Referitor la întrebarea dacă propunerea de înființare a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior a avut la bază, în afară de documentele prevăzute de OUG 57/2007, și acordul principalilor proprietari, al composesoratelor și al administrațiilor publice locale din Defileul Mureșului Superior, Ministerul Mediului răspunde că la momentul înființării Parcului nu s-au cerut acordurile respective, lucru contrazis de comunicatul de presă dat în 18.09 2007 de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, unde, cităm: „Proiectul de hotărâre de Guvern a avut la baza elaborării studii de fundamentare științifică înaintate în baza prevederilor legale. Deși, conform prevederilor OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pentru declararea de noi arii naturale protejate nu se solicita acordul proprietarilor sau al autorităților administrației publice locale, propunerile de declarare a parcurilor s-au făcut în baza acordurilor autorităților administrației publice locale, precum și ale principalilor proprietari si composesoratelor”.
– La întrebarea dacă exista un Plan de Control cu numărul 6363/CPP/23.09.2016 desfășurat la SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA -Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior? Daca da , vă rugam sa ne specificați cine l-a întocmit, unde s-a desfășurat, ce măsuri au fost luate și de asemenea sa ne atașați o copie a actului sus menționat, Ministerul Mediului răspunde că acel control desfășurat, atenție!, după data rezilierii contractului de administrare (înainte deși a fost solicitată efectuarea unui control, acesta nu a fost efectuat de către minister) nu s-a putut desfășura deoarece conducerea Ocolului Gheorgheni a considerat ca nu este, atenție!, OPORTUNĂ punerea la dispoziție a documentelor solicitate.
Cu alte cuvinte, dacă ministerul vrea sa facă un control la Ocolul Gheorgheni iar cei în cauză se împotrivesc, controlul nu se desfășoară dar nici nu sunt sesizate alte instituții specializate ale statului… Adevărul este că respectivul control a fost comandat fortuit după rezilierea contractului, tocmai pentru a nu se putea desfășura și a se depista faptele penale referitoare la inexistența personalității juridice a Administrației parcului și tot ce a derivat de aici.
– Referitor la întrebarea dacă există un Contract de finanțare nr. 128681/02.04.2012, Proiect denumit ,,Managementul integrat al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior si al ariilor natural protejate anexe, Ministerul Mediului le răspunde petiționarilor să se adreseze altor instituții, deși MM este semnatarul contractului cu SC Ocolul silvic de regim Gheorgheni SA. Considerăm că nu vor să dea detalii despre acel contract, întrucât societatea în cauză, în calitate de administrator a câștigat respectivul proiect european, argumentându-se că întrunește calitatea legală de administrator, adică are structura legal constituită cu personalitate juridică distinctă, așa cum prevede OUG 57/2007 (aceasta neexistând în realitate).
– Referitor la întrebările 4 si 10, dacă Administrația Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, din cadrul SC Ocolului Silvic de Regim Gheorgheni SA, a avut personalitate juridică în momentul când a avut loc semnarea Contractului de Administrare nr. 6/18.03.2010, Ministerul Mediului răspunde halucinant că, la momentul semnării Contractului de Administrație nr. 6/18.03.2010, nu exista obligația structurii de administrare special constituită, adică prevederile OUG 57/2007, art. 16, coroborate cu art. 18, nu au avut nici o valoare legală. Mai mult, ministerul susține că SC Ocolul Silvic De Regim Gheorgheni a trimis copie după dovada personalității juridice abia în 2014, respectiv Încheierea civilă 1047/CC/10.06.2014, iar aceștia au luat-o în considerare, deși respectiva încheiere civilă s-a obținut pe baza falsificării unui contract închiriere spațiu și se referea la o asociație care nu are nimic de a face cu Administrația Parcului Natural defileul Mureșului superior (a se vedea încheierea civilă).
– Referitor la întrebările dacă documentația în vederea constituirii Parcului Natural Defileul Mureșului Superior cuprinde și o documentație cadastrală cu limitele parcului, cu evidențierea categoriei de folosință a terenurilor și dacă aceste limite sunt cele din HG 1143/18.09.2007, ministerul răspunde cu totul altceva deși OUG57/2007 impunea existența unei documentații cadastrale. Fără aceasta, constituirea parcului în 2007 a fost ilegală.
– Referitor la întrebările dacă anterior instituirii regimului de arie naturală protejată, APM Mureș a organizat acțiuni de informare a comunităților locale consemnate în procese verbale atașate documentației de înființare a Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, ministerul răspunde că APM Mureș, prin ing. Abran Peter, a inițiat consultări cu factorii interesați, dar că respectivele procese, atenție!, nu le mai dețin. Adică, dovada așa-zisei consultări publice pentru înființarea parcului în 2007 a dispărut. Mai grav, se specifică faptul că parcul este în județul Mureș deoarece Primăria Toplița nu a fost de acord cu parcul pe teritoriul său administrativ. Adică, opoziția celor din Harghita contează iar a celor din Mureș nu! Mai mult, se specifică în răspuns campania de conștientizare cu participare numeroasă, înaintea promulgării HG1143/2007 de înființare a parcului (PNDMS), anume că aceasta a fost făcută de ONG RHODODENDRON, unde același Abran Peter, angajat al statului (al APM Mureș șef compartiment Biodiversitate) este și președinte de onoare și membru ( vezi declarație interese Abran Peter). Există, așadar, dovada unui grav conflict de interese privind persoana lui Peter Abran.
Concluzia la aceste răspunsuri este că au fost date în același fel ca zecile de răspunsuri anterioare, există însă o problemă gravă privind dovada consultărilor publice din anii 2006-2007, anterior constituirii Parcului (consultările nu au avut loc, nu și-a dat niciun proprietar acordul). Există o problemă gravă referitoare la inexistența personalității juridice a Administrației parcului Natural Defileul Mureșului Superior, a modului de preluare a administrării de către o societate pe acțiuni Ocolul Silvic De Regim Gheorgheni, a acceptării de către Ministerul Mediului a unei încheieri civile, care nu se referă la acea administrație APNDMS, a modului cum s-au desfășurat controalele la Gheorgheni și a modului cum au fost, în mod evident, fraudate fonduri europene.

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus