Back
Featured image of post Interpelare: Necesare clarificări în privința aplicabilității standardelor de cost

Interpelare: Necesare clarificări în privința aplicabilității standardelor de cost

INTERPELARE adresată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, domnului viceprim-ministru, ministru Vasile Dâncu\Ca urmare a sesizării unui număr mare de instituții publice/unități administrativ teritoriale din județul Mureş, cu privire la aplicarea standardelor de cost (o activitate deosebit de importantă având în vedere că acestea pot influența promovarea și derularea proiectelor de investiții), vă solicit răspuns la următoarele probleme sesizate biroului parlamentar de către conducătorii acestora.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, au fost consacrate o serie de standarde de cost care, în accepțiunea acestei Hotărâri de Guvern, „constituie documente de referință cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiții, finanțate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referință prezentate în standardele respective”.
Scopul instituirii acestor standarde de cost este, conform art. 3 al Hotărârii, să ajute ordonatorii de credite în activitatea de fundamentare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții şi în activitatea de fundamentare a necesarului de fonduri publice pentru finanțarea programelor de investiții în condiții de eficiență economică, precum şi de a ghida ordonatorii de credite în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind execuția lucrărilor de construcții pentru realizarea obiectivelor de investiții.
În ceea ce priveşte obiectivele de investiții pentru care au fost aprobate standarde de cost, se disting două categorii: standarde de cost pentru edificarea de construcții civile noi – sală de sport şcolară, centru cultural, bloc de locuințe pentru tineri, şcoală cu 8 săli de clasă, grădiniță cu 4 săli de grupă, spital regional de urgență etc., şi standarde de cost pentru modernizări şi reabilitări de drumuri, reabilitare termică anvelope blocuri de locuințe.
Toate standardele de cost se referă la cheltuielile cuprinse în capitolul 4 „Cheltuieli pentru investiția de bază” din devizul general al investiției, respectiv la costurile cu construcțiile şi instalațiile, montajul utilajelor tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale, echipamente de transport şi dotări, specificându-se clar că în cazul fiecărui standard s-au avut în vedere „analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009” şi faptul că rulajul listelor de cantități s-a realizat „în prețuri la nivelul lunii ianuarie 2010”. Totodată, standardele de cost menționează că la calculul lor au fost luate în considerare procente de 10% pentru cheltuieli indirecte şi de 5% pentru profit.
În cuprinsul fiecărui standard de cost se specifică faptul că acesta nu cuprinde cheltuielile aferente celorlalte capitole ale devizului general al investiției, menționând în schimb o serie de procente maximale pentru cheltuielile cuprinse în capitolul 3 din devizul general, respectiv proiectare şi inginerie – 3% din valoarea investiției de bază, consultanță – 1% din valoarea investiției de bază, asistență tehnică – 1,5% din valoarea investiției de bază, organizare de şantier – 2,5% din valoarea investiției de bază şi diverse şi neprevăzute – 10% din valoarea investiției de bază.
De asemenea, art. 4 al HG nr.363/2010 prevede faptul că „standardele de cost se actualizează periodic sau ori de câte ori este necesar… în funcție de evoluția progresului tehnic şi a prețurilor resurselor specifice în domeniul construcțiilor şi/sau pe baza solicitărilor fundamentate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale”.
Având în vedere aceste aspecte, vă solicit răspunsuri la următoarele întrebări legate de aplicabilitatea standardelor de cost:\

 1. Standardele de cost prevăzute pentru realizarea de investiții/construcții noi se aplică în cazul reabilitărilor sau modernizărilor de construcții existente?
  Această întrebare se justifică întrucât categoriile de cheltuieli aferente realizării unei construcții noi, pentru care au fost elaborate standardele de cost, diferă substanțial de cele implicate de realizarea unei reabilitări sau modernizări ale unei construcții existente.
  Dacă luăm drept exemplu o şcoală cu 8 săli de clasă, pentru care a fost elaborat standardul de cost SCOST-01/MEdCTS, documentația tehnico-economică de bază pentru realizarea acestui obiectiv va fi un Studiu de fezabilitate, fundamentat pe două studii de teren – studiul topografic şi studiul geotehnic. Toate lucrările cuprinse în capitolul 4 vor trebui să respecte prețurile indicate în standardul de cost. Singurele categorii de cheltuieli care nu au fost cuprinse în standard, nici în mod detaliat, nici procentual, sunt cele aferente capitolului 1 din devizul general – Obținerea şi amenajarea terenului şi capitolului 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, care în cazul unor construcții noi pot duce la creşterea semnificativă a valorii totale a investiției.
  În schimb, reabilitarea unei clădiri existente, tot o şcoală cu 8 săli de clasă, construite în urmă cu 20-30 de ani sau chiar 80-100 ani, de foarte multe ori, va implica întocmirea unei Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, fundamentate pe studiu topografic, studiu geotehnic, expertiză tehnică, audit/expertiză energetică, toate costuri care în baza HG nr.28/2008 fac parte din documentația de proiectare şi duc la ridicarea costului acesteia. De asemenea, lucrările cuprinse în capitolul 4 vor fi de o complexitate sporită, cu toate că, în general, costurile totale de realizare a unei reabilitări sunt mai scăzute decât cele ale edificării unei construcții noi.\
 2. Cum trebuie înțeleasă expresia „obiective de investiții similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referință prezentate în standarde”?
  Art. 2 al HG nr.363/2010 precizează că „standardele de cost elaborate … constituie documente de referință cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiții, finanțate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referință prezentate în standardele respective.”
  Mai concret, în exemplul de mai sus, standardul de cost Şcoală cu 8 săli de clasă SCOST-01/MEdCTS se aplică în cazul construirii unei şcoli cu 6 săli de clasă? Se aplică acest standard în cazul în care şcoala proiectată are un singur nivel, în condițiile în care construcția prevăzută în standard are regim de înălțime P+1E? Se aplică acest standard în cazul unei construcții proiectate cu şarpantă din lemn cu învelitoare ceramică, în condițiile în care construcția prevăzută în standard are şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă? Ce se întamplă cînd școala supusă reabilitării este un complex de clădiri compus din 2,3,4 sau chiar 5 corpuri de cladire distincte?
  Sunt probleme punctuale a căror clarificare îi preocupă pe cei care doresc să susțină proiecte de dezvoltare la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș, în egală măsură valabile și la nivel național…
Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus