Back
Featured image of post Răspunsul Ministerului Energiei la interpelarea privind situația actuală a proiectului investițional privind Amenajarea Hidroenergetică Răstolița

Răspunsul Ministerului Energiei la interpelarea privind situația actuală a proiectului investițional privind Amenajarea Hidroenergetică Răstolița

Referitor la interpelarea dumneavoastră având ca obiect: Situația actuală a proiectului investițional „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”, vă informăm că am solicitat punctul de vedere al Hidroelectrica SA, pe baza căruia vă comunicăm următoarele:
„Obiectivul de investiții „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” face parte din categoria lucrărilor de interes național pentru realizarea, dezvoltarea și producerea de energie electrică și este situat în nord-estul județului Mureș, asigurând folosința complexă a debitelor afluenților de dreapta ai râului Mureș, pe sectorul Ilva-Răstolița-Bistra, pe teritoriul administrativ al comunelor Răstolița, Lunca Bradului și Vătava.
Lucrările la obiectivul „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” au fost demarate în baza Decretului nr.95/1989 emis de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România și a Autorizației de Construire nr. 304/1990.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 332/1996 această investiție a fost declarată de utilitate publică de interes național prin aplicarea prevederilor Legii nr. 33/1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată.
Prin realizarea acestui obiectiv de investiție, România va realiza economii la emisiile de C02 (datorită promovării unei tehnologii de producere a unei energii din resurse regenerabile E-SRE) în raport cu situația alternativă bazată pe folosirea combustibililor convenționali fosili.
Finalizarea obiectivului de investiții “Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” este necesară și oportună din perspectiva contribuției directe la realizarea obiectivelor naționale, regionale și locale în domeniul politicilor de energie și mediu, în acord cu respectarea principiilor dezvoltării durabile, corespunzător Strategiei de valorificare a resurselor regenerabile dc energie în România, aprobată prin HG nr. 1535/2003.
Totodată, prin realizarea obiectivului de investiție AHE Răstolița se implementează Strategia de dezvoltare a sectorului energetic pentru perioada 2007 – 2020, aprobată prin HG nr. 1069/2007 și, în particular, măsurile vizând valorificarea potențialului hidraulic al râurilor interioare ale României.
Referitor la stadiul actual al lucrărilor la “Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” precizăm că această investiție este în execuție. În conformitate cu deciziile conducerii societății se urmărește continuarea lucrărilor la cota minim energetică și fără aducțiunile și captările secundare ramurile est și vest, în limita unui buget de 109 milioane lei, care rezultă din contractele în vigoare în acest moment, precum și expertizarea și optimizarea schemei de amenajare.
Prin Hotărârea Guvernului nr.489/1996 au fost aprobați indicatori tehnico-economici actualizați la AHE Răstolița. Astfel, prin această hotărâre au fost prevăzute soluții constructive optimizate care au condus ca puterea instalată și energia produsă aprobate prin Decretul nr.95/1989 să fie reduse din cauza modificării debitului instalat de la 25 m3/s la 17m3/s. În anul 2003 proiectantul amenajării a elaborat studiul „AHE Rastolita. Studiu de optimizare în vederea îmbunătățirii soluțiilor constructive și a parametrilor energo-economici”. Conform studiului, se recomandă continuarea și realizarea lucrărilor la barajul Răstolița în doua etape, după cum urmează:
– Etapa I de realizare a Amenajării hidroenergetice Răstolița la nivel minim energetic, la cota baraj 720 mdM NNR. La ora actuală lucrările la baraj, centrală, nod de presiune, aducțiune principală, bazin compensator se găsesc într-o fază înaintată fiind realizate în proporție de 90% (mai puțin aducțiunile și captările secundare ramurile est și vest) existând premisele punerii în funcțiune în această etapă a obiectivului la nivelul minim energetic în aproximativ 24 luni de la data obținerii Hotărârii de Guvern privind realizarea transferului terenurilor din fondul forestier aflate în proprietatea RNP Romsilva către Hidroelectrica SA ;
Etapa a II-a de realizare a obiectivului de investiții AHE Răstolița la cota baraj 760 mdM NNR este programată a se executa eșalonat după finalizarea etapei I, oportunitatea finalizării acesteia va fi analizata funcție de condițiile tehnico-economice viitoare;
– Acest obiectiv de investiție nu este în conservare și nu este un obiectiv abandonat. În prezent, securitatea obiectivului este asigurată în baza unui contract de prestare servicii de către o societate de pază specializată pentru aceasta.
– Hidroelectrica are prevăzut în BVC pentru anul 2018 la acest obiectiv de investiție un buget care să acopere toate cheltuielile necesare executării lucrărilor care sunt prevăzute în graficele de execuție.
De asemenea, Hidroelectrica a prevăzut pentru anii următori sumele necesare pentru executarea lucrărilor la acest obiectiv astfel încât să fie acoperite toate lucrările necesare pună la punerea lui în funcțiune. În prezent, Hidroelectrica are contractate lucrări atât pe partea dc construcții cât și pe partea de montaj echipamente tehnologice conform graficelor de execuție asumate.
Referitor la stadiul exproprierilor și despăgubirilor la acest obiectiv dc investiție menționăm că până în prezent, în baza Hotărârii de Guvern nr. 900/14.12.2017 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare Hidroelectrica a efectuat următoarele demersuri;
– A Notificat în data de 20.12.2017 toți proprietarii de teren menționați în anexa nr.2 la HG nr.900/2017 de intenția dc expropriere a terenurilor afectate dc realizarea lucrării de utilitate publică „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”
– A transmis în data de 27.12.2017 adrese de Înștiințare și conformare, către toate autoritățile publice locale pentru inițierea demersurilor legale de transmiterea dreptului de administrare asupra terenurilor proprietate publică a UAT Răstolița, Vătava, Deda, Lunca Bradului si Reghin situate în coridorul lucrării AHE Răstolița.
– în data de 05.01.2018 a consemnat pe numele proprietarilor menționați în anexa nr.2 Ia HG nr. 900/2017, sumele aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național “Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”, în contul cu afectațiune specială deschis la BRD Sucursala Academiei.
– A emis Deciziile nr. 121 si 122 din 26.01.2018 de numire a Comisiilor de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordarea despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național “Amenajarea Hidroenergetică Răstolița”, situate pe raza localităților Răstolița, și Vătava din județul Mureș.
– A emis Decizia de Expropriere nr. 130/30.01.2018 a imobilelor menționate în Anexa nr.2 la HG nr. 900/2017.
– Comisiile de aplicare a Legii nr.255/2010 au emis (a data de 21.03.2018 Hotărârile de stabilire a cuantumului despăgubirilor datorate persoanelor expropriate.
– Documentările de întăbulare a dreptului de proprietate al statului asupra terenurilor situate în coridorul lucrării de utilitate publică de interes național “Amenajarea Hidroenergetică Răstolița“ au fost depuse pentru recepție și înființare carte funciară la OCPI Mureș – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Reghin în data de 29.05.2018, sub numerele de înregistrare 12156, 12167, 12169, 12162, 12163, 12164 și 12158.
– Din informațiile transmise de executantul documentațiilor cadastrale a rezultat faptul că documentațiile au fost recepționate (a fost atribuit număr cadastral) de către serviciul cadastru din cadrul OCPI Mureș și transmise pentru înființare carte funciară la BCPI Reghin”.
Față de cele prezentate mai sus, în măsura în care vă sunt necesare informații suplimentare din sfera de activitate a instituției noastre, vă asigurăm, stimate domnule deputat, de întreaga noastră disponibilitate.
Semnează pentru Ministrul Energiei, secretar de stat Iulian Robert Tudorache

Last updated on Jul 05, 2021 00:09 +0300
comments powered by Disqus